POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Informujemy, że w związku z powyższym w trosce, by Państwa dane były właściwie zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne zobowiązującymi przepisami w tej kwestii podejmujemy działania zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady związane z ochroną Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”) jest firma:

ANNA HOME STAGING Anna Szklarz z siedzibą w Łodzi, ul. Budowlana 11/13 m. 15, 93-356 Łódź, wpisana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej REGON: 383634268, NIP: 7271667748.

Dane teleinformatyczne firmy:
telefon: +48 792 139 139
www: www.annahome.pl
email: 
kontakt@annahome.pl


2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W FIRMIE
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków. W przypadku niepodania danych osobowych sytuacjach zmuszeni jesteśmy odmówić zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane następuje na podstawie Państwa zgody, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Przy zawieraniu umowy pozyskujemy następujące Państwa dane osobowe.

 • nazwisko i imiona / nazwa firmy
 • adres zamieszkania, korespondencji, prowadzenia działalności
 • numer kontaktowy telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer identyfikacyjny - zgodny z wymogami prawnymi.

Jednocześnie informujemy, że nie podanie powyższych danych do podpisywanej umowy, uniemożliwia jej zawarcia, a tym samym podjęcie się wykonania usługi.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • realizacji obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania rachunków (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w innych celach, jeżeli udzielą Państwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – np. zgoda na działania marketingowe. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną firma nie prowadzi działań marketingowych z użyciem Państwa danych osobowych (w szczególności przekazywania korespondencyjnie bądź na adres e-mail newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń). W zakresie prowadzonego w firmie marketingu wykorzystywane są jedynie zdjęcia z przeprowadzanych u Państwa realizacji, na które wyrażacie lub też nie wyrażacie Państwo zgodę podpisując umowę. Zdjęcia publikowane na oficjalnej stronie firmy i portalach społecznościowych nie są opatrzone żadnymi danymi osobowymi klientów.

Dostęp do Państwa danych osobowych
1. Do Państwa danych na chwilę obecną nie mają dostępu inne firmy ponieważ nie korzystamy z usług innych firm w zakresie prowadzonej działalności (np. księgowość), a ewentualne wykonywanie usług specjalistycznych wykonywane jest na zlecenie wyłącznie dla naszej firmy.

2. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa  dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres wymagany  przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę.

Mogą Państwo dokonać zgłoszenia w celu realizacji swoich praw, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

 • Pisemnie na adres:
  ANNA HOME STAGING Anna Szklarz
  ul. Budowlana 11/13 m.15
  93-356 Łódź
 • Drogą elektroniczną na adres:
  kontakt@annahome.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

TOP